""
1
KHẢO SÁT SAU ĐÀO TẠO
Họ và tên:
Thời gian tham dự khóa đào tạo
Địa điểm đào tạo:
Tên khóa học
A. Tóm tắt nội dung chính đã tiếp nhận qua khóa tập huấn/đào tạo:
0 / 1000
B. Dự kiến áp dụng các kiến thức đã tiếp thu vào công việc thực tế:
0 / 1000
C. Đánh giá khóa tập huấn/đào tạo:
Giảng viên:
Tài liệu tập huấn:
Phương tiện đào tạo:
Nội dung khóa đào tạo:
Tổ chức khóa đào tạo
Đánh giá chung:
D. Các ý kiến khác:
0 / 1000
Previous
Next

Trở về trang chủ